Eng Est Rus
Esita päring

Millal on tegu hajaasustusega ja millal tiheasustusega?

Hajaasustusala on ala, kus ehitised (hooned ja rajatised) paiknevad üksteisest kaugel. Hajaasustusala vastand on tiheasustusala, kus ehitised (hooned ja rajatised) paiknevad üksteise lähedal. Tiheasustusalad on peamiselt linnad, alevid ja alevikud, harvem ka tihedalt üksteise kõrval paiknevate ehitistega külakeskused. Haja- ja tiheasustusala piiri ja kriteeriumi määrab reeglina konkreetse valla üldplaneering.

Reovee puhastamise võimalusi on hajaasustusalal mitu. Kui võimalik, tuleb reovesi juhtida ühiskanalisatsiooni, mille omanik on tavaliselt kohalik omavalitsus. Kinnistu liitumist ühiskanalisatsiooniga reguleerib kohaliku omavalitsuse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri. Kui kinnistut ei ole võimalik ühiskanalisatsiooniga ühendada, tuleb reovett käidelda omal krundil ehk rajada omakanalisatsioon.