Eng Est
Esita päring

Kasulik

Mis on biopuhasti ehk omapuhasti?

Biopuhastit peetakse tänapäeval kaasaegseimaks ja keskkonnasõbralikumaks reovee käitlemise lahenduseks. Biopuhasteid saab kasutada ka nõrgalt kaitstud või kaitsmata põhjaveega piirkondades. Biopuhastis reovesi puhastatakse bakterite ja mikroorganismide abil, kes lagundavad reovees olevaid orgaanilisi aineid ja kasutavad neid toiduks. Tänu oma headele puhastustulemustele (suudavad vähendada reovee BHT 95% ning heljumit kuni 97%) on biopuhastid leidnud laialdase kasutusala. Biopuhastite […]

Read More

Imbväljaku rajamine

Millal otsustada imbtunnelite ja millal imbtorude kasuks? Omades pikaajalist kogemust imbväljakute rajamisel, oleme täheldanud märkimisväärseid eeliseid imbtunnelitel imbtorude ees. Imbtunneleid võib kasutada nii sadevee, biopuhastitest ja septikutest väljuva vee kui ka hallvee immutamiseks pinnasesse. Toome välja mõned olulisemad imbtunnelite eelised: Üks imbtunneli moodul(300l) asendab mahutavuselt 36m imbtoru- seega tunduvalt kompaktsem ning võimaldab kokku hoida kaevetöödelt […]

Read More

Septikud, kuhu sobib septik paigaldada?

Septikuid koos erinevate imb –ja filtersüsteemidega on hea kasutada aladel kus põhjavesi on kaitstud ja põhjaveetase ei tõuse imb-või filtersüsteemile kriitiliselt lähedale. Kuhu ei tohi septikut paigaldada? Septikut ei tohi kasutada nõrgalt kaitstud põhjaveega piirkondades ja tiheasustusalas. Mida tuleb arvestada septiku paigaldamisel? Septiku imbväljaku ehitamisel tuleb arvestada vahemaid puurkaevude, salvkaevude suhtes nii enda kinnistul kui […]

Read More

Kogumismahuti

Lihtne viis on kogu majapidamise reovesi koguda kinnisesse mahutisse. Teatud piirkondades on see ainuke võimalus reovee käitlemiseks. Mahutit peab regulaarselt tühjendama paakautoga. Seda teenust pakuvad spetsiaalsed ettevõtted. Mahuti suuruse valikul tuleks arvestada Kogumismahuti on hea lahendus kasutamiseks kaitsmata põhjaveega piirkondades. Kogumismahuti on soodsa soetusmaksumusega. Sobib hästi väiksema tarbimisega majapidamistes. Kindlasti soovitame kogumismahutile paigaldada ületäitumise alarmseade, […]

Read More

Soovin rajada kanalisatsiooni hajaasustusalale – millest alustada ja mida peaksin arvestama?

Kõigepealt tuleks kohalikust omavalitsusest küsida projekteerimistingimused vastavalt Teie kinnistuga kooskõlas olevale lahendusele. Reeglina on lahendused, mille vahel valida kolm… kas kinnine kogumismahuti, septik või biopuhasti ehk omapuhasti. Üldjuhul kogumismahutit võib paigaldada igalepoole, kuna kinnine mahuti ei näe ohtu põhjaveele, küll aga ei ole nõrgalt kaitstud põhjaveega piirkondades või kaitsmata põhjaveega piirkondades lubatud mõningad omapuhastid ja […]

Read More

Millal on tegu hajaasustusega ja millal tiheasustusega?

Hajaasustusala on ala, kus ehitised (hooned ja rajatised) paiknevad üksteisest kaugel. Hajaasustusala vastand on tiheasustusala, kus ehitised (hooned ja rajatised) paiknevad üksteise lähedal. Tiheasustusalad on peamiselt linnad, alevid ja alevikud, harvem ka tihedalt üksteise kõrval paiknevate ehitistega külakeskused. Haja- ja tiheasustusala piiri ja kriteeriumi määrab reeglina konkreetse valla üldplaneering. Reovee puhastamise võimalusi on hajaasustusalal mitu. […]

Read More

Mis on mõisted reovesi ja heitvesi?

Reovesi – on üle kahjutuspiiri rikutud ja enne suublasse juhtimist puhastamist vajav vesi. Nt. wc vesi. Heitvesi ehk hall vesi- on suublasse juhitav kasutusel olnud vesi. Nt. dushivesi, köögikraanikausi vesi jne. Suubla on veekogu (nt kraav, oja, jõgi, järv) või maapõueosa, millesse juhitakse heitvesi Septikud, mis sobivad reovee käitlemiseks Biofiltriga septik GRAFBioseptik SaphirKlaasplastist septik PLASTEKOR […]

Read More